Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych (ADO), które Pani/Pan przekazuje jest POLMED Diagnostyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Al. Grunwaldzkiej 82 lok 3/352, 80-244 Gdańsk, KRS 0000424920 NIP 854 240 27 04.

ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w następujący sposób: email iod@polmeddiagnostyka.pl lub pod numerem telefonu 885 217 988, 58 771 97 05

 • Celem zbierania danych a w szczególności ich przetwarzania jest diagnozowanie i leczenie pacjentów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych oraz zarządzanie udzielaniem usług medycznych (art. 6 ust. 1 pkt. f) oraz art. 9 ust. 2 pkt. g) i h) RODO).

 • Podstawy prawne zbierania i przetwarzania danych osobowych w formie dokumentacji medycznej to:
  • Ustawa z dnia 05 grudnia 1996 roku o Zawodach Lekarza i Lekarza Dentysty;
  • Ustawa z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o Działalności Leczniczej;
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
  • Postanowienie Kodeksu Etyki Lekarskiej, art. 28, 40 i 41;
  • Ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 • Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się z godnością i poszanowaniem praw osoby, której dane dotyczą
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług medycznych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe świadczenie w/w usług.

 • Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim o których mowa poniżej. SPÓŁKA w ramach prowadzonej działalności przekazuje dane osobowe do innych spółek grupy POLMED oraz innym podmiotom tylko w przypadkach:
  • posiadania zgody osób, których dane dotyczą
  • gdy zachodzi inna przewidziana prawem przesłanka uprawniająca do przekazania danych osobowych.

Spółki grupy POLMED Diagnostyka, to:

   • POLMED Diagnostyka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzka 82 lok 3/352, 80-244 Gdańsk
   • STARMEDICA DIAGNOSTICS sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku al. Grunwaldzka 82 lok 3/352, 80-244 Gdańsk

Odbiorcami danych mogą być, na Pani/Pana życzenie i za Pani, Pana zgodą inne podmioty świadczące usługi medyczne mające na celu kontynuację leczenia lub wykonanie niezbędnych w procesie leczenia uzupełniających świadczeń medycznych oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.

Odbiorcami danych mogą być również inni zaufani partnerzy ADMINISTRATORA świadczący usługi wspomagające prowadzaną działalność np.: biuro księgowe, usługi prawne, usługi informatyczne etc. Przekazanie danych podmiotom zewnętrznym następuje na podstawie umowy o przetwarzaniu danych osobowych zgodnej z obowiązującymi przepisami.

 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów opisanych w pkt. 2, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów prawa wynikających z art. 24 ust.1 oraz art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta zgodnie z którymi dokumentację medyczną przechowuje przez okres co do zasady 20 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Po upływie tego czasu zostanie ona zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być też wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych (art. 15 RODO),
 • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO),
 • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (art. 17 RODO),
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18 RODO),
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na twoją szczególną sytuację
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali te dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie Pani/Pana zgody (art. 20 RODO).

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Dane osobowe osoby, której te dane dotyczą nie będą przekazywane dalej z wyjątkiem sytuacji, w których Administrator będzie zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie ciążącego na nim obowiązku prawnego.
 2.  Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą zabezpieczone jest w sposób fizyczny oraz z wykorzystaniem zabezpieczeń systemów informatycznych o odpowiednich stopniach zabezpieczeń.

Ciasteczka

Podczas rezerwacji, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy używana przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

Podczas rezerwacji tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do wysłania informacji do naszego systemu. Korzystamy z platformy meddo.pl. Ciasteczka wygasają maksymalnie po roku.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Świadczymy usługi w ramach NFZ

NFZ

Badania diagnostyczne

Diagnostyka obrazowa

Tomografia komputerowa (TK)

Tomografia komputerowa jest metodą diagnostyki, w której uzyskuje się wielowarstwowe przekrojowe obrazy ciała za pomocą promieni rentgena.

Diagnostyka obrazowa

Rezonans magnetyczny (MRI)

Rezonans magnetyczny to bezpieczne badanie wykorzystujące pole magnetyczne i fale radiowe w celu stworzenia szczegółowego obrazu struktur anatomicznych ciała człowieka.

Diagnostyka obrazowa

Mammografia (MMG)

Rezonans magnetyczny to bezpieczne badanie wykorzystujące pole magnetyczne i fale radiowe w celu stworzenia szczegółowego obrazu struktur anatomicznych ciała człowieka.

Więcej badań

Należymy do Grupy POLMED

Od 2021 roku POLMED Diagnostyka jest częścią Grupy Kapitałowej POLMED.

 

POLMED S.A. jest obecny na polskim rynku usług medycznych od 23 lat i obecnie należy do ścisłej czołówki firm na polskim rynku prywatnej opieki medycznej. Spółki grupy POLMED obsługują pacjentów indywidualnych, firmy i instytucje oraz realizują kontrakty z NFZ.